Zapytanie ofertowe

Realizacja indywidualnych zajęć dogoterapii dla dzieci będących uczestnikami projektu „PROGRES – realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej dla niepełnosprawnych podopiecznych OREW w Goleniowie”.

Zamawiający

Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy Profi-Med Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 10a, 72-100 Goleniów, NIP: 856184625

Przedmiot zamówienia

1) Realizacja indywidualnych zajęć dogoterapii dla niepełnosprawnych dzieci będących podopiecznymi OREW w Goleniowe oraz uczestniczącymi w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 pt. „PROGRES – realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej dla niepełnosprawnych podopiecznych OREW w Goleniowie”.
2) Systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu zajęć dogoterapii, w szczególności: karty rozwoju, dzienniki zajęć oraz indywidualne karty pracy.

Miejsce realizacji zajęć: siedziba OREW Profi-Med w Goleniowie, ul. Marii Konopnickiej 10a, 72-100 Goleniów.
Okres realizacji zajęć: 19.10.2020 r. do 30.06.2022 r. (z wyłączeniem lipca i sierpnia)
Minimalna liczba godzin zajęć: 320.

Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy posiadający:
1) Uprawnienia w formie ukończonego kursu lub szkolenia w zakresie trenera psów lub instruktora szkolenia psów (dogoterapia lub kynoterapia). Wymóg odnosi się do każdej osoby bezpośrednio prowadzącej zajęcia.
2) Psy zaszczepione przeciwko wściekliźnie.
3) Ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej.
4) Co najmniej dwuletnie doświadczenie lub współpracujących z co najmniej jedną inną placówką oświatową w zakresie realizacji zajęć dogoterapii dla niepełnosprawnych dzieci.

Kryteria wyboru oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą kryteria:
1) Cena brutto za godzinę zajęć.
W ramach kryterium Zamawiający przyzna punkty według następującego wzoru:
Liczba punktów = Cmin / CW x 100pkt
gdzie:
Cmin to najniższa cena brutto za wykonanie zadania spośród złożonych ofert.
CW – cena brutto za wykonanie zadania zaproponowana przez Wykonawcę, którego oferta jest badana.

Liczba przyznanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

2) Kwalifikacje pedagogiczne do prowadzenia zajęć w ośrodkach rewalidaycjno-wychowawczych zgodnie z przepisami prawa oświatowego.
Za udokumentowanie kwalifikacji pedagogicznych do prowadzenia zajęć w ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych zgodnie z przepisami prawa oświatowego oferent otrzymuje dodatkowo 20 punktów.

Wymagane dokumenty

Wykonawcy, którzy chcą wziąć udział w postepowaniu powinni przedłożyć:
1) Formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
2) Zaświadczenie od weterynarza o zaszczepieniu psa/psów przeciwko wściekliźnie.
3) Zaświadczenie / potwierdzenie posiadania ubezpieczenia OC.
4) Dokumenty potwierdzające dwuletnie doświadczenie lub współpracę z trzema innymi placówkami oświatowymi w zakresie realizacji zajęć dogoterapii dla niepełnosprawnych dzieci.
5) Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji pedagogicznych do prowadzenia zajęć w ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych (jeżeli dotyczy).

Dodatkowe informacje

1) Zajęcia dogoterapii będą świadczone w dniach i godzinach ustalonych z Zamawiającym, przypadających w dni robocze.
2) Rozliczenie za świadczone usługi będzie następować miesięcznie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.
3) Dokumentację przebiegu zajęć za dany miesiąc należy dostarczyć Zamawiającemu do 10 dnia następnego miesiąca.
4) W cenę świadczenia usługi realizacji zajęć dogoterapii Wykonawca musi wkalkulować wszelkie koszty związane z jej realizacją, w tym koszt przejazdów.
5) W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: e-mail: biuro@orewgoleniow.pl

Tryb i sposób składania ofert

Formularze ofertowe wraz z załącznikami powinny zostać złożone w jeden z następujących sposobów:
1) drogą elektroniczną na adres e-mail: wicedyrektor@orewgoleniow.pl
2) złożone osobiście w siedzibie zamawiającego
3) przesłane na adres zamawiającego OREW Profi-Med w Goleniowie, ul. Marii Konopnickiej 10a, 72-100 Goleniów.
Dokumenty składane w formie tradycyjnej powinny być zapakowane w nieprzezroczystą kopertę z dopiskiem Oferta – realizacja zajęć dogoterapii.
Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu do siedziby zamawiającego lub na skrzynkę elektroniczną biuro@orewgoleniow.pl.
Termin składania ofert: do 15 października 2020 r.

Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku jeżeli najkorzystniejsza oferta przekraczać będzie budżet ustalony przez zamawiającego na realizację zadania.


Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy – PDF

Formularz ofertowy – wersja edytowalna