Informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Profi-Med w Goleniowie, ul. Marii Konopnickiej 10A, 72-100 Goleniów, e-mail: biuro@orewgoleniow.pl
 2. Administrator wyznaczył pana Macieja Klima na inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe: e-mail wicedyrektor@orewgoleniow.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w szczególności w celu wykonywania zadań oświatowych, dydaktycznych, wychowawczych oraz opiekuńczych, a także innych wynikających z przepisów prawa.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w szczególności, gdy jest to niezbędne do:
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • wykonania umowy z osobą, której dane dotyczą;
 • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
 1. Dane mogą być również przetwarzane gdy osoba, której dane dotyczą wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, można tę zgodę odwołać w dowolnym momencie. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania wykonywanego przed odwołaniem zgody.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów na potrzeby których są przetwarzane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie w jakim na organizatorze będzie ciążył obowiązek przechowywania tych danych.
 3. Dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom, w szczególności, gdy obowiązek taki ciąży na administratorze.
 4. Szczegółowe informacje na temat: podstaw, celów, okresu przechowywania oraz najważniejszych zasad przetwarzania są przedstawiane podczas pozyskiwania danych osobowych.
 5. Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do:
 • dostępu do danych osobowych;
 • żądania sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Powyższe uprawnienia realizowane są na zasadach i w trybie wynikających z przepisów prawa.

 1. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.